Budi Freelancer

Freelanceri i Srbija u akciji za bolje sutra

FAQ

Linija crvena

Kakva je definicija freelancinga i kako se on uklapa u postojeće propise u Srbiji (u smislu, koji oblik obavljanja delatnosti po srpskim propisima se smatra freelancingom?

Freelanceri, ili kako se u srpskom jeziku najčešće zovu - slobodnjaci, honorarci, predstavljaju osobe koje rade samostalno, nisu zaposlene kod klijenta za koga rade, a koje stvaraju unikatna dela koja su povezana sa njihovom ličnošću.


Freelanceri su obuhvaćeni zakonom isto kao i svi drugi zaposleni radnici ili preduzetnici, nisu statusno prepoznatljivi. Freelance poslovanje obuhvata novinare, programere, prevodioce, web dizajnere, umetnike, muzičare, glumce, režisere, scenografe, producente, likovne umetnike, pisce, grafičke dizajnere, fotografe, arhitekte i brojne druge profesije, svi freelanceri stvaraju unikatna dela koja su povezana sa njihovom ličnošću.


Naravno, freelancer može da registruje svoju delatnost, registrovanjem tzv. preduzetničke radnje (agencije, biroa,
studia, salona i slično) ili privrednog društva čime gubi status freelancera, ali i dalje se bavi freelance delatnošću.

 


Ukoliko stigne devizni priliv na naš račun poslat od strane pravnog lica, a ovde se primalac izjasni kao "izdržavanje" (šifra NBS 767), uz objašnjenje da iznos šalje fizičko lice preko firme u tu svrhu (što banke prihvataju), da li taj priliv može biti po

Svaki priliv može biti pod istragom poreske uprave ukoliko postoji sumnja u istinitost podataka o osnovu uplate.


Zanima me, da li ja kao obican honorarac, bez osnivanja bilo kakvih preduzeća i slično, moram da imam originalne softvere ako radim sa firmama iz inostranstva?

Ukoliko to poslodavac  iz inostranstva zahteva onda obavezno morate imati licencirane softvere. Inače, kod nas je ovako. Prema važećim zakonima Republike Srbije, svi privredni subjekti u svom poslovanju moraju koristiti originalne računarske programe. Ovaj preduslov legalnog poslovanja podrazumeva da je softver koji privredni subjekt poseduje pravilno licenciran, odnosno prilagođen stvarnim potrebama subjekta i da obuhvata sve računare koje preduzeće poseduje. Kontrola legalnosti softvera u nadležnosti je Poreske uprave. Softverska piraterija predstavlja krivično delo za koje Krivični zakon Srbije predviđa kaznu zatvora i do pet godina. 


Onog trenutka kada upostavljate poslovni odnos vi ste privredni subjekt, pa i za vas važi napred rečeno, ali za sada Poreska uprava vrši proveru legalnosti samo kod pravnih lica, a vi ste fizičko lice.


Ukoliko flc obavlja svoj posao putem neke platforme za flc poslove, a novac prebacuje na svoj račun moneybookers servisom, kako može priložiti ugovor. Da li to znači da kada samostalno obračunavamo porez nije potrebno da se pokrijemo ugovorom?

 Da, kada samostalno obračunamo porez, plaćamo ga, prijavljujemo poreskoj upravi, a onda idemo u PIO sa dokazom o uplati, overenom poreskom prijavom iz PU i Ugovorom (iz njega se vidi vreme, iznos, učesnici, vrsta posla) gde upisujemo penzioni staž 

 

 


Molim odgovor na konkretan primer. Otvorim firmu i radim na Elance-u. Tamo dobije novac (bez ugovora, jer tamo nije potreban), pošaljem na moneybookers i posle na firmu... kakve paprie prilažem, kada moj strani partner nema pojma šta je monebookers?

Napomenula bih da Vam odgovore dajemo za pitanja koja se odnose na status freelancera, sasvim je drugačije ako nastupate kao firma/preduzetnik.

Da biste nešto uradili za nekoga morate to dogovoriti, ugovoriti - ta prepiska ugovaranja definiše vaš ugovorni odnos. Ugovor je i prihvatanje Uslova korišćenja, npr. (ipak se dešava da naše banke to ne priznaju tek tako).

U nekim slučajevima zakon propisuje obaveznu formu ugovora. Na primer, ugovori o radu, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, kao i autorski ugovori, moraju biti sačinjeni u pisanoj formi (što ne isključuje mogućnost pregovaranja elektronskim sredstvima i zapisivanje dogovorenog u obliku elektronskog dokumenta).

Imajte na umu da ugovor, po svojoj suštini, predstavlja izraz volje ugovornih strana.( Korisne informacije o zaključivanju ugovora elektronskim putem možete naći na adresi http://it-pravo.blogspot.com/2012/04/pregovori-i-tekst-ugovora-u-attachmentu.html)

Način za primanje deviznih uplata iz inostranstva preko posrednika sastoji se iz dva koraka – prvo inostrani naručilac uplaćuje dogovorena sredstva na vaš nalog kod nekog od internet servisa za posredovanje u plaćanju i naplati (npr. MoneyBookers/Skrill, AlertPay/Payza i slični), dok u drugom koraku vi tražite od posrednika da sredstva, koja je naplatio u vaše ime, prebaci na vaš devizni račun kod banke u Srbiji.

Kada se koristi internet servis za posredovanje u plaćanju i naplati, treba imati u vidu dva ograničenja: prvo je da na ovakav način možete primati devizne uplate samo od inostranih naručilaca, a drugo je da sredstva, koja u vaše ime naplati posrednik, ne smete koristiti odmah, već ih prvo morate prebaciti na vaš račun u domaćoj banci.

Ovo znači da nevezano za to što je Payoneer inostrana kartica i što račun nije u Srbiji, ako Vi sredstva na bilo koji način podižete u Srbiji, uplata je evidentirana.

Dakle, ugovor koji je potreban banci na uvid nije ugovor koji imate sa posrednikom, već sa isplatiocem, odnosno klijentom, odnosno platformom (elance, npr.)

 

Kada posao po ugovoru obavljate za inostrano lice, onda imate obavezu da sami obračunate, platite i prijavite porez na dohodak i odgovarajuće doprinose, za svaki pojedinačni prihod koji ostvarite (postoji i rok za to, a kazne su od 5 do 50 hiljada dinara). Ovo se odnosi za freelancere, ne za pravna lica.

Ukoliko radite drugačije od ovoga ne pridržavate se propisanih procedura.

Na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) imate potrebne informacije o najboljem obliku osnivanja firme, kao i uporedne tabele koje Vam mogu biti od koristi prilikom otvaranja firme.


Ukoliko se koristi servis Payoneer, koji radi u našoj zemlji (mastercard kartica koja se može koristiti na svim POS terminalima i bankomatima bez upotrebe dev. računa u bilo kojoj domaćoj banci) da li i ono spada pod kontrolu poreske uprave i na koji nači

Svaka kartica je vezana za račun i kao takva spada pod kontrolu poreske uprave u trenutku kada poreska uprava želi da proveri osnov priliva i odliva sa računa/kartice. 

Naša država ne evidentira taj (Payoneer) priliv, ali da po Zakonu smemo da imamo račune u drugim državama samo za određene situacije (lečenje, školovanje...)


Pravim originalna umetnicka dela - slike, sama ih i uramljujem. Kako mogu da ih ponudim nekoj galeriji kada nemam registrovanu radnju? U radnom odnosu sam.

Ako se fizičko lice bavi neregistrovanom delatnošću i prodaje robu pravnom licu, pravno lice je u obavezi da obračuna i plati porez na dohodak građana po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana i doprinos za PIO u vašem slučaju (lice osigurano po osnovu zaposlenja). Znači, proizvod se od fizičkog lica može kupiti pod prethodno navedenim uslovima, a međusobni odnos se reguliše ugovorom.


Nezaposleno sam lice, a prihode ostvarujem u obliku autorskih honorara. Sve ugovore rešavam preko Autorkog biroa. U pitanju su autorki ugovori, a ne ugovori o delu. Na koji način mogu da budem obavezno zdravstveno osiguran?

 

Lica koja su zaključila autorski ugovor, zdravstvenu knjižicu dobijaju preko poslodavca sa kojim su zaključila ugovor, a overa zdravstvene knjižice vrši se u nadležnoj ispostavi Filijale zdravstvenog osiguranja.

Overa zdravstvene knjižice licima koja obavljaju poslove na osnovu autorskog ugovora, vrši se na osnovu izvoda sa tekućeg računa poslodavca o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje sa spiskom lica koja koriste ugovorenu naknadu. Overa zdravstvene knjižice vrši se na period od 3 meseca, odnosno do roka korišćenja prava.
 

 


Interesuje me ukoliko bi me zaposlila offshore kompanija sa Britanskih Devičanskih Ostrva, da li bi ona u Srbiji plaćala porez na moje zarade, ili nema nikakve poreske obaveze prema državi na moje zarade ?

 

Ukoliko bi Vas zaposlila offshore kompanija sa Britanskih Devičanskih Ostrva i naknadu za angažovanje vršila uplatom na vaš devizni račun ovde, onda bi vi imali obavezu da za primljene uplate obračunate, platite i prijavite pripadajuće poreze i obaveze.

Ukoliko bi naknadu vršili uplatom u zemlji sedišta gde ste prijavljeni, sve obaveze bi bile shodno zakonima zemlje gde je sedište.


Ko plaća PIO i na koju osnovicu?

Za zaposlenog doprinos plaćaju zaposleno lice i poslodavac, po istoj stopi i na istu osnovicu.


Ako zaposleni ostvaruje prihode po više različitih osnova (pored zarade po osnovu radnog odnosa ostvaruje i prihod po osnovu obavljanja samostalne delatnosti ili obavljanja poslova po osnovu ugovora), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje se obračunava i plaća po svim tim osnovima PIO Fondu, do iznosa najviše godišnje osnovnice doprinosa.

 


Ako, kao fizičko lice (nemam registrovanu nikakvu delatnost) napravim ramove za slike, po dedinom uputstvu starog zanata, kako mogu to prodati nekoj firmi i ko plaća porez?

Ako se fizičko lice bavi neregistrovanom delatnošću i prodaje robu pravnom licu, pravno lice je u obavezi da obračuna i plati porez na dohodak građana po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu (zaposlenja, obavljanja samostalne delatnosti, penzioner ili ako je osigurano kao poljoprivrednik).

Znači, proizvod se od fizičkog lica može kupiti pod prethodno navedenim uslovima, a međusobni odnos se reguliše ugovorom.

 

 


Mene interesuje da li mogu freelanceri da imaju svoje tipske ugovore kojima određuju pravila i poslovanje kao i da li mora da bude overen u sudu?

Ugovori o delu kao i autorski ugovori, moraju biti sačinjeni U PISANOJ FORMI, i NE OVERAVAJU se u sudu.

 


Da li mogu da podignem kredit, imam primanja, ali su po osnovu autorskog honorara?

Najbolja opcija je da budeš u radnom odnosu po Ugovoru o radu, na neodređeno. Uslov za kredit je da imaš status zaposlenog, da si u radnom odnosu.


Rad po ugovoru je rad van radnog odnosa. Ako poslujete kao fizičko lice/freelancer moguć je jedino gotovinski kredit koji se ne isplati (depozit je 105%).

 


Koliki je neoporezivi iznos prihoda kod utvrđivanja obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana?

Za 2011. godinu neoporezivi iznos za fizička lica – rezidente, rezidente strance i lica upućena na rad u inostranstvo je 1.898.388 dinara.

 


Ukoliko freelancer u Srbiji želi da legalizuje svoj posao, registruje svoju delatnost i plaća poreze i doprinose državi, da li to znači da je on u automatskoj obavezi da za svoj rad koristi legalni, tj. licencirani softver?

Da.

 


Ako jeste, ko onda vrši inspekciju legalnosti mog softvera, kakve su kazne ako ja nemam legalni softver?

Prema važećim zakonima Republike Srbije, svi privredni subjekti u svom poslovanju moraju koristiti originalne računarske programe. Kontrola legalnosti softvera u nadležnosti je Poreske uprave i predviđene su milionske kazne zbog piratskih softvera.

 


Jedna berlinska banka mi je rekla da mogu kod njih da otvorim račun, dok NBS to ne dozvoljava. Ako mi se ne sviđa kako funkcioniše elektronsko bankarstvo u Srbiji, takse i provizije, šta mene sprečava da odem u neku normalnu EU zemlju da otvorim račun?

Ništa Vas ne sprečava, ukoliko Vaš klijent hoće da ugovara poslove na način kako Vi to možete i ukoliko ispunjavate uslove da otvorite račun u drugoj zemlji. Prvo što treba znati jeste da rezidenti Srbije mogu držati devize na sopstvenom računu kod banke u inostranstvu jedino pod uslovima i na način koji propiše Narodna banka Srbije (član 27. Zakona o deviznom poslovanju ). Trenutno važeći uslovi, propisani odgovarajućom odlukom Narodne banke Srbije, postavljeni su vrlo restriktivno, tako da u praksi ne možete računati na mogućnost otvaranja sopstvenog računa kod banke u inostranstvu (osim ako imate dvojno državljanstvo ili privremeno boravište u drugoj državi) ili za određene namene (bolest, obrazovanje).

No, to ne znači da je nemoguće na legalan način primati uplate iz inostranstva na tekući račun kod domaće banke.

 


Kakve su provizije banaka prilikom uplate iz inostranstva (cash, ček, posrednik - Moneybookers)?

Moneybookers je pravno lice koje posluje kao internet servis za posredovanje u plaćanju i naplati. Moguća su dva načina registracije na sajtu www.moneybookers.com. Jedan podrazumeva registraciju preko podataka o deviznom računu, a drugi podrazumeva registraciju uz pomoć platnih kartica.

Za uplatu na devizni račun iz inostranstva banke naplaćuje proviziju zavisno od iznosa uplate: 


- Banca lntesa do EUR 100 — po doznaci - bez naknade 
- Komercijalna banka do iznosa (protivvrednost) do EUR 10.000,00 - 0,35% (min. RSD 200,00; max. RSD 2.400,00) 
- Raiffeisen Bank za priliv do EUR 10.000,00- 0,40% min. RSD 300,00

 


Da li se plaća porez na zaradu na internetu i ako se plaća na koji način se to radi u slučaju da se odradi posao za stranog klijenta koji ti pošalje novac putem Moneybookers ili slično.

Da, plaćaju se zakonom propisani porezi i doprinosi. Čak i kod zarada ostvarenih po osnovu ustupanja reklamnog prostora na Vašem sajtu stranom licu (npr. GoogleAds).

 


Čitao sam i znam neke ljude iz Srbije koji legalno zarađuju novac preko interneta, a organizovali su se tako što su osnovali offshore firmu u Velikoj Britaniji. Pretražio sam internet i moj zaključak je da je to legalno, intresuju me koje su prednosti/man

To je legalno i moguće. Offshore preduzeće je preduzeće čiji vlasnici nisu državljani države u kojoj je to preduzeće registrovano i čije poslovanje se ne obavlja u državi u kojoj preduzeće ima svoje sedište. Takvo preduzeće ima značajno nižu poresku stopu od domaćih preduzeća, jer u državi u kojoj ima sedište obavlja samo menadžerske i administrativne poslove. Na svetu ima oko 50 država čiji zakoni dozvoljavaju osnivanje offshore preduzeća. Najpoznatije među njima su: Kipar, Irska, Švajcarska, SAD, Holandija, Singapur, Panama...

Pre bilo kakvog odabira zemlje gde se osniva offshore kompanija, potrebno je pažljivo proučiti poreske obaveze (npr. Nemačka stopa je 50%, a Francuska i do 80%, a neke ne priznaju fakture offshore kompanija).

 


Ako sam freelancer da li mogu da se registrujem kao samostalni umetnik?

Da biste imali svojstvo samostalnog umetnika, koje vam donosi određene prednosti u pogledu bavljenja delatnošću i plaćanja poreza i drugih dažbina, koje vam donosi ćagu da ste od strane države priznat kao umetnik (a recimo da nemate završen neki umetnički fakultet), u tom slučaju morate biti član odgovarajućeg umetničkog udruženja.


Slobodan, samostalan ili koji drugi umetnik - svi mogu raditi na osnovu autorskih ugovora.

 


Moj zanat je upisan u kulturno nematerijalno nasleđe. Zanima me šta ja dobijam sa tim? Da li će država imati razumevanja za nas ili da li postoji zakon gde bi nas država stavila pod neku zaštitu kao nosioce toga?

Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe, U Etnografskom muzeju na sastanku održanom 18. juna 2012. godine, usvojio je predloženu Listu od 27 elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa za upis u Nacionalni registar. U Etnografskom muzeju u Beogradu je 20. juna 2012. godine otvoren Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije.Cilj Centra je postizanje boljeg statusa i uključivanje nematerijalnog kulturnog nasleđa kao značajnog resursa u okviru projekta iz oblasti društvenog i ekonomskog razvoja.

Evo adrese za vas, tu možete uključiti vaše projekte u planirane programe.

 


Da li student koji se finansira iz budžeta države Srbije može da konkuriše za startup kredit i za bespovratni kredit grada Beograda?

Startup krediti su namenjeni nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje - redovan student nema status nezaposlenog lica.

 


Da li zaspoleno lice koje je prijavljeno može bez ikakavih prepreka i ogarničenja da otvori firmu tipa d.o.o.? Zašto plaćamo PIO i zdravstvo ako je firma registrovana kao dodatna delatnost?

Da, može, ukoliko ispuni Zakonom o privrednim društvima propisane uslove (npr. osnivački ulog i sl.). Zakonom o penzionom osiguranju predviđeno je da se po svakom osnovu prihoda plaća doprinos za PIO koji u zbirnom iznosu čini osnovicu za penziju (u konkretnom slučaju u penzioni osnov ulaze sva primanja, u ovom slučaju dva osnova).

 

 


Kome, kada, kako i koliko plaćam porez i doprinose kada radim za klijenta iz inostranstva?

Kada primite uplatu iz inostranstva, imate obavezu da obračunate poreze i doprinose (prema srednjem kursu NBS na dan prispeća novca):

- popunite dva primerka obrazaca PP-OPO (može se preuzeti online sa sajta Poreske uprave);

- popunite uplatnicu na iznose poreza i doprinosa iz PP-OPO i uplatite obračunati iznos;

- uz obrazac PP-OPO treba da se priloži i izvod iz banke iz koga se vidi iznos uplaćene cifre iz inostranstva, kao i datum uplate);

- odnesete u lokalnoj filijali Poreske uprave (od prvog do petog u mesecu za prihode primljene prethodnog meseca). 
Poreska uprava će tada overiti obrazac (pečatom i kodom), jedan primerak zadržati za sebe, a drugi vratiti vama, koji ste dužni da čuvate u svojoj dokumentaciji sledećih deset fiskalnih godina.

Napomena: za porez koji je inostrani klijent platio u svojoj zemlji, klijent vam dostavlja potvrdu o visini plaćenog poreza. Za iznos iz te potvrde vi umanjujete obračunati porez za tu uplatu.


Sledeći koraci: 

- popunite M-UN obrazac (prijava na zdravstveno i penziono osiguranje. Može se preuzeti online sa sajta www.pio.rs) u dva primerka i predajte u obližnji RFPIO (ponesete na uvid overen PP-OPO obrazac, kao i dokaz o uplati doprinosa i poreza-uplatnice i ugovor/dokaz kao osnov uplate) 

Ako ste nezaposleni, posle uplate i predaje PP-OPO u lokalnoj ispostavi za socijalno i zdravstveno osiguranje možete pokrenuti postupak za dobijanje knjižice. Prihod koji prijavljujete ulazi u godišnju osnovicu za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana, pa ako pređete propisanu granicu (godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti koji su npr. u 2011. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 1.898.388 dinara) dužni ste da podnesete i godišnji PPDG-5.

 


Ko plaća porez ako dobijam novac po ugovoru?

Ako novac primaš od pravnog lica u Srbiji, odgovornost za plaćanje poreza i doprinosa je na tom pravnom licu.

Ako novac primaš iz inostranstva, tada je odgovornost za plaćanje poreza na tebi.

 


Zaradu iz inostranstva dobijam preko banke, ali ne plaćam nikakav porez. Fizičko sam lice, tj nezaposlena. Da li će država na bilo koji način da primeni sankcije prema meni?

Ako posao po ugovoru obavljate za inostrano lice, onda imate obavezu da sami obračunate, platite i prijavite porez na dohodak i odgovarajuće doprinose, za svaki pojedinačni prihod koji ostvarite (Član 107 Zakon o porezu na dohodak građana - najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je prihod primljen (stav 3)).

 

Ako  ovo ne uradite napravili ste prekršaj (Član 168). Zakon o porezu na dohodak građana stav  1. tačka 2) i Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj obveznik fizičko lice.

 

Kada devizna uplata stigne, vaša banka stavlja na raspolaganje Poreskoj upravi podatake o transakciji. Kada, i da li će PU pokrenuti postupak zavisi od ažurnosti nadležne PU.

 


Zanima me na koji način se honorari isplaćuju honorarcima iz drugih zemalja koji angažman imaju u Srbiji? Čula sam da je jedini način autorski ugovor (preko kojeg i radim u Hrvatskoj), ali nisam sigurna da su njegove stavke identične onima iz hrvatskog.

Ako honorarac iz druge zemlje ima angažman po ugovoru u Srbiji sa firmom iz Srbije, u tom slučaju ako novac prima od pravnog lica u Srbiji, odgovornost za plaćanje poreza je na tom pravnom licu.

 


Da li država ima u planu oporezivanje freelance poslova u Srbiji po uzoru na neke zapadne zemlje, odnosno da li srpsko zakonodavstvo uopšte prepoznaje profesiju freelancera ili oni posluju u ilegali?

Freelanceri su obuhvaćeni zakonom isto kao i svi drugi zaposleni radnici ili preduzetnici. U skladu sa važećim zakonskim odredbama već sada svaki prihod se oporezuje, pa tako i prihodi od freelance delatnost. Ako freelancer prima honorar/naknadu kao fizičko lice tada bi osnov za to bio UGOVOR-ugovor o delu ili autorski ugovori.

 


Koliko freelancera ima u Srbiji? Koliko njih rade na crno, a koliko ih je legalno? Kako ih RZSTAT vidi (ako ih vidi, i zašto ih ne vidi)? Da li postoji neko udruženje freelancera koje štiti njihova prava i položaj?

Statistički podaci za ovu oblast uglavnom ne postoje kao posledica toga što ova oblast nije prepoznatljivo regulisana. Izvori podataka i izvori provere su u skladu sa tim malobrojni, budući da je malo ili nimalo obavljenih istraživanja. Za sada, ne postoji ni baza podataka niti posebno udruženje koja objedinjuju informacije o freelancerima.

 


Legalitet i legitimitet rada freelancera, ostvarivanje prava i obaveza, u vezi sa honorarima za rad, ostarivanje prava na penzijsko i zdravstveno osiguranje, radni staž?

Postojanje zakona još ne znači da je uspostavljena zakonitost.

Ostvarivanje prava je kroz pravo na zdravstveno i penziono osiguranje, a postojanje obaveza je obaveza plaćanja poreza i doprinosa.

Prema Zakonu o radu u smislu definicije, zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu. Rad van radnog odnosa je Ugovor o delu ili Autorski ugovor. Registracijom kao Preduzetnik vrši se samozapošljavanje.

 


Šta je to po zakonu ako poslujem kao freelancer i koje su posledice ukoliko to ne radim? Ko plaća obaveze za primanja po autorskom ugovoru?

Sva primanja su oporeziva. Ako poslujete kao fizičko lice sa domaćim pravnim licem onda oni plaćaju porez i doprinose. Ako poslujete kao fizičko lice sa stranim licem imate obavezu da sami obračunate i platite. Ako ovo ne uradite napravili ste prekršaj koji se kažnjava.

 


Da li ja kao freelancer mogu da budem zdravstveno i penziono osiguran? Da li imam potrebe za zdravstvenim osiguranjem, ili to rešavam na drugi način?

Po svakom obavljenom poslu/zaključenom ugovoru uplaćuju se propisani doprinosi koji praktično znače upisan staž za penziju i overenu zdravstvenu knjižicu za period na koji glasi ugovor. Postoji mogućnost samostalne uplate doprinosa i za penziono i za zdravstveno osiguranje, trenutni mesečni iznos za PIO je 4.404,84, a za zdravstveno 2.487,06.

 


Oduvek me je mučilo pitanje, da li ja mogu da budem freelancer. Imam 63 godine, i nedavno sam počeo da se interesujem za tu oblast.

Godine, pol i sprema nisu preduslov za freelancing. Ukoliko ste penzioner, vaš status vam obezbeđuje zdravstvenu zaštitu, kao i stalne prihode po osnovu penzije. U tom smislu ste čak i u prednosti u odnosu na mlađe jer je njihovo angažovanje za potencijalnog klijenta skuplje budući da u vašem slučaju poslodavac plaća iznos umanjen za 12.3%, koliko iznosi doprinos za zdravstveno osiguranje.

 


Kako klijenti plaćaju freelancere u Srbiji po obavljenom poslu? Kakvi su problemi i metode naplate, tj. transfera novca od klijenta do freelancera? Da li freelanceri imaju neke poreske olakšice budući da zbog komplikovanog platnog prometa transakcije odno

Uplate iz zemlje i iz inostranstva na tekući račun kod domaće banke su legalan način primanja novca za obavljeni posao (eng. wire transfer).

Drugi način je primanje uplate putem čeka, koji izdaje inostrani naručilac, i koji možete unovčiti u svojoj banci (npr. Google ček, po ugovoru o zajedničkom pružanju AdSense).

Treći način za primanje deviznih uplata iz inostranstva je kada se koristi internet servis za posredovanje u plaćanju i naplati (npr. Moneybookers). Kod trećeg načina treba imati u vidu dva ograničenja: prvo je da na ovakav način možete primati devizne uplate samo od inostranih naručilaca, a drugo je da sredstva, koja u vaše ime naplati posrednik, ne smete koristiti odmah, već ih prvo morate prebaciti na vaš račun u domaćoj banci.

Nema poreskih olakšica, kao ni drugih olakšica.

 


Kako je regulisano primanje prihoda od internet poslovanja kod fizičkog lica? Konkretno: radim za američku kompaniju koja mi mesečno šalje novac wire transferom (loro doznaka).

Pošto posao po ugovoru obavljate za inostrano lice, onda imate obavezu da sami obračunate, platite i prijavite porez na dohodak i odgovarajuće doprinose, za svaki pojedinačni prihod koji ostvarite (Član 107 Zakon o porezu na dohodak građana - najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je prihod primljen (stav 3)).

Kada se završi posao i dobije novac:

- banka Vas je obavestila o prijemu uplate na račun (banka traži da potpišete neku vrstu dokaza o uplati po kojim osnovama je primate i od koga) banka može da traži i ugovor o detaljima posla između firme za koju radite i Vas;

- uplatu ste primili preko čekova pa ček nosite u banku da ga evidentiraju "proknjiže" što može da potraje mesec do dva.

 


Da li za bespovratni preduzetnički kredit grada Beograda može da konkuriše lice koje nema prijavljeno mesto boravišta u Beogradu?

Zahtev podnosi prema mestu gde je registrovana delatnost ili ako se radi o samozapošljavanju kroz startup kredit zahtev se podnosi Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje gde je evidentirano lice.

 


Želeo bih da budem zdravstveno i penziono osiguran. Kako?

Osnivanjem preduzetničke radnje ili osnivanjem privrednog društva prijavljujete se na PIO i zdravstveno, kao i Nacionalnu službu za zapošljavanje i prestajete da budete nezaposleni.

Možete se i sami uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, što vam je omogućeno članom 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pravo imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci...), pod uslovom da su starija od 15 godina sa prebivalištem u Srbiji.

Bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica osiguranja, nezavisno od školske spreme. Najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade u prethodnom tromesečju, a najviša pet takvih proseka.

 


Želeo bih da izbegnem plaćanje PDV-a. Da li je to moguće?

Po osnivanju odlučujete da li želite biti u PDV sistemu, a ako to ne želite i nećete biti sve dok vam promet ne dostigne 4.000.000,00 dinara kada automatski po sili zakona sa prometom preko 4.000.000,00 dinara postajete obveznik. Od 01. januara 2013. taj iznos je povećan na 8.000.000,00 dinara.

 


Ukoliko imate dodatna pitanja, slobodno nas pitajte.

Vesti

Linija bela
Akcija Put do freelancinga

16 Oct 2013.

Uskoro počinje akcija "Put do freelancinga" koju će udruženje Pravo da znam sprovoditi po celoj Srbiji. Freelanceri i potencijalni freelanceri će imati priliku da prenesu svoja iskustva i daju...

xyxyxyxy.jpg
NUNS i Budi freelancer

13 Jun 2013.

  U sredu, 12. Juna 2013. godine u prostorijama Nezavisnog udruženja novinara Srbije održan je sastanak udruženja Pravo da znam i projekta Budifreelancer i NUNS-a, na kome je bilo...

image_(1).jpg